click here for English version

Home Office (Worker Registration Scheme WRS)

Wstęp

Home Office (Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) przygotowało doskonałą broszurę informacyjną w języku polskim (publikujemy ją również tutaj), z której można się dowiedzieć większości praw i obowiązków Polaków w Wielkiej Brytanii.

Broszurę tą można ściągnąć ze strony Home Office (do otwarcia pliku PDF wymagany jest darmowy program Adobe Acrobat Reader.)
Formularz rejestracyjny WRS można pobrać tutaj.

Broszura Home Office

Program Rejestracji Pracowników

Od 1 maja 2004 r. większość obywateli nowych krajów członkowskich UE (oprócz Malty i Cypru) pracujących w Zjednoczonym Królestwie podlega obowiązkowi rejestracji w ramach Programu Rejestracji Pracowników (Worker Registration Scheme, WRS). Obejmuje on te osoby, które zamierzają podjąć u pracodawcy w Zjednoczonym Królestwie pracę zarobkową przez ponad 1 miesiąc.

Czy muszę się zarejestrować, aby móc pracować w Zjednoczonym Królestwie?

Obowiązkiem rejestracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (Home Office) objęte są osoby, które:

 • są obywatelami jednego z krajów A8 objętych Programem Rejestracji Pracowników (WRS),
 • które podjęły zatrudnienie 1 maja 2004 r. lub później albo pracowały na terenie Zjednoczonego Królestwa przed tym terminem bez zezwolenia / niezgodnie z warunkami pobytu. Nie będą podejmowane żadne działania przeciwko osobom, które naruszyły warunki swojego pobytu przed 1 maja 2004 r.

Nieobjęte Programem Rejestracji Pracowników (WRS), a więc niezobowiązane do zarejestrowania się są osoby, które:

 • są samozatrudnione (i nie podejmują żadnej pracy najemnej);
 • 30 kwietnia 2004 r. przepracowały legalnie na terenie Zjednoczonego Królestwa 12 miesięcy bez przerwy;
 • przepracowały legalnie na terenie Zjednoczonego Królestwa 12 miesięcy bez przerwy, z których część lub całość przypada po 30 kwietnia 2004 r.
 • 30 kwietnia 2004 r. posiadały zezwolenie na wjazd lub pobyt w Zjednoczonym Królestwie, niepodlegający warunkom ograniczającym prawo do zatrudnienia;
 • świadczą usługi na terenie Zjednoczonego Królestwa na rzecz pracodawcy prowadzącego działalność spoza Zjednoczonego Królestwa;
 • są obywatelami Zjednoczonego Królestwa, innego kraju wchodzącego w skład EOG lub Szwajcarii;
 • są członkami rodziny (małżonkami lub dziećmi poniżej 21 roku życia lub osobami na utrzymaniu) obywatela Szwajcarii lub EOG (innego niż kraju A8), zatrudnionego na terenie Zjednoczonego Królestwa;
 • są członkami rodziny (małżonkami lub dziećmi na utrzymaniu) obywatela Szwajcarii lub EOG, zamieszkałego w Zjednoczonym Królestwie jako student, emeryt lub osoba samowystarczalna.

Kiedy należy się zarejestrować?

Zgłoszenie do rejestracji w ramach Programu Rejestracji Pracowników winno nastąpić zaraz po podjęciu zatrudnienia, a najpóĽniej w ciągu miesiąca od rozpoczęcia pracy. Niezarejestrowanie się w ciągu pierwszego miesiąca pracy spowoduje, że będzie ona nielegalna od upływu tego terminu do otrzymania ważnego zaświadczenia o dokonaniu rejestracji. Może też doprowadzić do konieczności przerwania pracy.

Jak złożyć podanie?

Należy wypełnić formularz WRS, wpisując imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, obywatelstwo i dane o swoim zatrudnieniu. W celu uzyskania formularza podaniowego i dalszych informacji prosimy zatelefonować pod numer 08705 210 224 lub odwiedzić stronę internetową www.ind.homeoffice.gov.ku lub www.workingintheuk.gov.uk
Jeżeli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu formularza, zadzwoń pod nr 0114 259 6262. Formularz należy wysłać na adres:

Worker Registration Team
Home Office
Walsall Road
Cannock
WS11 0J

Zalecamy wysłanie podania listem poleconym (recorded delivery).

Do pierwszego podania należy załączyć:

 • pisemne poświadczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez składającego podanie,
 • dwa zdjęcia paszportowe,
 • swój ważny paszport lub dowód osobisty;
 • opłatę 70 funtów.

Czy członkowie mojej rodziny muszą się zarejestrować, jeżeli chcą podjąć pracę?

Członkowie rodzin nie mają obowiązku rejestracji w ramach Programu Rejestracji Pracowników (WRS), chyba że są obywatelami kraju A8 objętymi tym programem.
Członkowie rodziny obywatela kraju A8 uprawnionego do prawa pobytu w EOG, jeżeli nie są obywatelami EOG, mogą wystąpić o wydanie dokumentu zaświadczającego ich prawo do mieszkania i pracy w Zjednoczonym Królestwie.
Członkowie rodziny osoby zarejestrowanej w ramach Programu Rejestracji Pracowników (WRS), jeżeli nie są obywatelami EOG, mogą wystąpić o pieczęć stwierdzającą prawo pobytu członka rodziny, zaświadczającego ich prawo do mieszkania i pracy w Zjednoczonym Królestwie (na czas zatrudnienia osoby zarejestrowanej).
Podania o dokumenty zaświadczające prawo pobytu dla siebie należy składać na formularzu EEC1, natomiast podania o pieczęć stwierdzającą prawo pobytu rodziny na formularzu EEC3.
Formularz podaniowy można otrzymać w biurze Application Forms Unit.
Telefon: 0870 241 0645 ,
Text-phone (dla niedosłyszących): 0800 3898289 ,
Internet: www.ind.homeoffice.gov.uk

Co mam zrobić, jeżeli mój paszport/dowód osobisty został odesłany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Home Office)?

Należy zakreślić odpowiednią kratkę na formularzu.

Jak mam dokonać wpłaty?

Wpłaty można dokonać brytyjskim czekiem, brytyjskim przekazem pocztowym, kartą kredytową lub debetową. Rozliczenie niektórych płatności może trwać do 5 dni. Przekaz pocztowy jest najszybszą metodą dokonania wpłaty.
Warunkiem przyjęcia podania jest dokonanie pojedynczej wpłaty 70 GBP. Nie przyjmujemy wpłat za więcej niż jedno podanie.

I co dalej?

W przypadku przyjęcia podania wyślemy wnioskodawcy:

 • Kartę rejestracji Zawiera ona imię i nazwisko osoby zarejestrowanej, datę urodzenia, obywatelstwo i jest opatrzona zdjęciem i niepowtarzalnym numerem rejestracyjnym. Zachowuje ona ważność dopóki, dopóty jej okaziciel jest zarejestrowany.
 • Zaświadczenie o rejestracji Ma ono postać listu. Upoważnia on zarejestrowaną osobę do pracy dla wymienionego pracodawcy. Kopię wysyłamy do pracodawcy. Zaświadczenie traci ważność wraz z zakończeniem zatrudnienia przez tego pracodawcę. Jeżeli osoba zarejestrowana przestała pracować dla pracodawcy wymienionego w zaświadczeniu, jest ono nieważne.
 • Paszport/dowód osobisty Kartę rejestracyjną oraz zaświadczenie należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. W razie odrzucenia podania (np. jeżeli wnioskodawca nie jest zobowiązany do zarejestrowania się) wraz z zawiadomieniem wyślemy wnioskodawcy jego paszport/dowód osobisty.
  Uiszczoną opłatę zwrócimy w całości. Kopię zawiadomienia o odmowie rejestracji wyślemy do pracodawcy, informując go o przyczynie odmowy.

Co zrobić w przypadku zmiany pracy?

Zmieniając pracę, wnioskodawca winien wystąpić o zaświadczenie o rejestracji w ramach Programu Rejestracji Pracowników (WRS), uprawniające do podjęcia zatrudnienia u innego pracodawcy. Do tego celu należy użyć formularza WRS. Podać numer rejestracyjny z karty oraz dane dotyczące nowego pracodawcy i datę rozpoczęcia nowej pracy. Należy też załączyć dowód nowego zatrudnienia, to znaczy pisemne zaświadczenie pracodawcy o nowym zatrudnieniu. Następnie wydamy nowe zaświadczenie, uwzględniające nowego pracodawcę. Kopię wyślemy do pracodawcy. Osoba zarejestrowana winna zachować to nowe zaświadczenie, a także pozostałe zaświadczenia oraz kartę rejestracyjną ze zdjęciem.

Czy muszę płacić za nowe zaświadczenie o rejestracji?

Nie, opłatę uiszcza się jedynie przy pierwszej rejestracji WRS, kiedy wydana zostaje karta rejestracyjna.

Czy mogę wykonywać więcej niż jedną pracę jednocześnie?

Tak, ale na każdego dodatkowego pracodawcę wymagane jest uzyskanie odrębnego zaświadczenia o rejestracji.

Kto jest moim pracodawcą?

Pracodawcą jest ten, kto bezpośrednio płaci pracownikowi wynagrodzenie.

Czy zmieniając miejsce pracy w ramach umowy z tą samą agencją zatrudnienia potrzebuję nowego zaświadczenia o rejestracji?

Nie, jeżeli nie ma przerwy w zatrudnieniu, osoba zarejestrowana jest w dalszym ciągu uprawniona do pracy dla agencji zatrudnienia, bez względu na miejsce wykonywanej pracy. Jeżeli jednak nastąpi przerwa w zatrudnieniu powyżej jednego tygodnia, z chwilą podjęcia nowej pracy konieczne będzie ponowne uzyskanie zaświadczenia o rejestracji.

Co robić w razie zakończenia zatrudnienia?

Osoby pobierające zasiłek na dziecko (child benefit) lub korzystające z ulgi podatkowej (tax credits) winny w razie zakończenia zatrudnienia zatelefonować pod numer międzynarodowej infolinii ds. zasiłków na dzieci: 0845 302 1454 .

Co robić w razie zgubienia karty rejestracyjnej lub zaświadczenia?

Skontaktować się z biurem Programu Rejestracji Pracowników (WRS).

Jakie korzyści wynikają z zarejestrowania się w ramach WRS?

Po legalnym nieprzerwanym przepracowaniu 12 miesięcy w Zjednoczonym Królestwie osoba zarejestrowana nabędzie prawo do pełnej swobody poruszania się, bez konieczności zarejestrowania się w ramach Programu Rejestracji Pracowników (WRS). Może też uzyskać prawo pobytu (EEA residence permit) potwierdzające, że na podstawie prawa wspólnotowego jest uprawniona do mieszkania w Zjednoczonym Królestwie.

Co jest uznawane jako 12 miesięcy nieprzerwanego zatrudnienia?

12 miesięcy nieprzerwanego zatrudnienia w Zjednoczonym Królestwie uznaje się, gdy na początku i na końcu tego okresu osoba zarejestrowana pracowała tu legalnie, a przerwy w legalnym zatrudnieniu wynosiły w tym okresie w sumie nie więcej niż 30 dni. 12 miesięcy nieprzerwanego zatrudnienia należy udokumentować zaświadczeniami o rejestracji i innymi dokumentami.

Czy mogę mieć przerwy w pracy?

Tak, ale w postaci urlopu płatnego, a nie przerwy w zatrudnieniu.

Dlaczego zarejestrowanie się jest dla mnie korzystne?

W interesie pracownika leży zarejestrowanie się natychmiast po podjęciu zatrudnienia. Czas od momentu rejestracji liczy się na poczet 12-miesięcznego okresu nieprzerwanego zatrudnienia, którego zaliczenie uprawnia do uzyskania nieograniczonego prawa do swobodnego poruszania się. Pracodawcy nie mogą zatrudniać osób podlegających obowiązkowi rejestracji dłużej niż 1 miesiąc, jeżeli w międzyczasie osoby te nie zarejestrowały się.

Czy liczba osób mogących zarejestrować się w ramach WRS jest ograniczona?

Nie ma tu ograniczeń. Ktokolwiek znajdzie tu zatrudnienie i jest w stanie utrzymać się, zostanie przyjęty.

Opracowane na podstawie broszury Home Office

Wskazówki do formularza

Wskazówki dotyczące opłat w ramach programu rejestracji pracowników (WRS)

Wskazówki te wyjaśniają, kiedy należy dokonać wpłaty przy składaniu wniosku o zaświadczenie o rejestracji, a także jak wypełnić pokwitowanie wpłaty.

 1. Opłata
 2. Za wydanie karty rejestracyjnej i zaświadczenia o rejestracji w ramach Programu Rejestracji Pracowników (WRS) pobierana jest opłata 70 funtów. Po pierwszym wydaniu karty rejestracyjnej i zaświadczenia o rejestracji za kolejne wnioski nie będzie pobierana opłata. W przypadku wycofania lub odrzucenia wniosku opłata zostanie zwrócona.
  Wszystkie wnioski należy składać pocztą lub za pośrednictwem kuriera. Informacje dotyczące sposobu składania wniosku znajdują się na końcu formularza wniosku. Aby wniosek mógł być rozpatrzony, musi być do niego załączona pełna opłata. Nie możemy przystąpić do rozpatrzenia wniosku przed rozliczeniem wpłaty. Rozliczenie wpłat dokonanych czekiem może trwać do 5 dni roboczych, za pośrednictwem karty kredytowej/debetowej nie dłużej niż 1 dzień roboczy, a pocztowe przekazy rozliczane są natychmiast.

 3. Jak dokonać wpłaty?
 4. Opłata musi być dołączona do wniosku (chyba że wnioskodawca posiada już kartę rejestracyjną), a pokwitowanie wpłaty wypełnione dokładnie. Metody dokonania wpłaty:

  • brytyjski przekaz pocztowy
  • brytyjski czek (osobisty lub firmowy)
  • karta debetowa (tylko Delta lub Switch)
  • karta kredytowa (tylko Visa lub MasterCard)
  Prosimy o nie przesyłanie gotówki.
  Uwaga: Nie przyjmujemy płatności dokonanych innymi metodami, np. zagranicznych czeków lub przekazów pieniężnych z zagranicznych banków. Aby wpłata była ważna, jej pokwitowanie musi być prawidłowo wypełnione.

 5. Wypełnianie pokwitowania wpłaty
 6. Prawidłowe wypełnienie pokwitowania wpłaty jest bardzo ważne. Wszelkie błędy mogą uniemożliwić sfinalizowanie wpłaty, co z kolei może spowodować zwrot formularza. Opóźniłoby to rozpatrzenie wniosku. Dlatego nieodzowne jest wypełnienie pokwitowania zgodnie z poniższymi wskazówkami:
  Uwaga: Wnioskodawcy posiadający już kartę rejestracyjną nie muszą wypełniać części 3, natomiast powinni wypełnić części 1 i 2.

  Część 1: Dane kontaktowe osoby dokonującej opłaty za wniosek
  Tu należy wpisać następujące dane dotyczące osoby, która dokonuje opłaty za wniosek i z którą można się w razie potrzeby skontaktować w sprawie płatności:

  • pytanie 1: tytuł
  • pytanie 2: imię i nazwisko osoby kontaktowej
  • pytanie 3: nr domu i ulica
  • pytanie 4: miejscowość
  • pytanie 5: hrabstwo
  • pytanie 6: kod pocztowy

  Część 2: Dane dotyczące wnioskodawcy
  Pytania 7-13 odnoszą się do następujących informacji:

  • pytanie 7: czy wniosek podlega opłacie
  • pytanie 8: potwierdzenie, że paszport lub dowód osobisty jest załączony do wniosku
  • pytanie 9: nazwisko wnioskodawcy
  • pytanie 10: imię/imiona wnioskodawcy
  • pytanie 11: data urodzenia wnioskodawcy (dzień/miesiąc/rok - np. 31/01/1970)
  • pytanie 12: pełna nazwa pracodawcy w Zjednoczonym Królestwie
  • pytanie 13: obywatelstwo wnioskodawcy

  Część 3: Metoda dokonania opłaty i wpłacana kwota
  Poza wypełnieniem odpowiednich części zgodnie z poniższymi wskazówkami należy podać wybraną metodę wpłaty (pytanie 14) oraz wysokość wpłacanej kwoty (pytanie 15).

  Brytyjski przekaz pocztowy (postal order)
  Pieniężne przekazy pocztowe należy wystawić na Home Office, Work Permits (UK) i przylepić na nich nieofrankowany znaczek pocztowy. Przekaz przyczepić do pierwszej strony formularza.

  Brytyjskie czeki
  Czek należy wystawić na Home Office, Work Permits (UK). Czek musi być przekreślony i opatrzony poprzeczną adnotacją A/C Payee only. Należy sprawdzić poprawność daty i kwoty (w postaci liczby i słowami) oraz podpisać czek. Zapisać numer konta, kod banku (sort code) oraz numer czeku na pokwitowaniu wpłaty. Czek przyczepić do pierwszej strony formularza.

  Karty kredytowe i debetowe
  Dokonując wpłaty za pośrednictwem karty kredytowej lub debetowej, należy podać:

  • rodzaj karty
  • imię i nazwisko w takim brzmieniu jak na karcie
  • numer karty
  • datę początku i końca ważności karty
  • numer emisji (tylko karty Switch)
  • Pokwitowanie wpłaty należy podpisać i opatrzyć datą (pytanie 19).

 7. Wpłacenie niewystarczającej kwoty
 8. Jeżeli dane dotyczące wpłaty są nieprawidłowe (uniemożliwiające przyjęcie jej) lub nie wpłacono pełnej kwoty, wniosek będzie uważany za niezłożony. Wnioskodawca zostanie o tym powiadomiony i będzie miał 14 dni na wpłacenie prawidłowej kwoty. Jeżeli wpłata nie zostanie w tym czasie dokonana, wniosek nie będzie rozpatrywany i zostanie zwrócony wnioskodawcy. Dalsze informacje dotyczące zwrotu dokonanych wpłat i procedur zatwierdzających zawiera część 5 wskazówek na końcu formularza wniosku. Wskazówki te mają na celu ułatwić wypełnienie formularza WRS.

  1. Kto musi się zarejestrować?
  2. Rejestr dotyczy obywateli następujących nowych krajów członkowskich UE:

   • Polska
   • Litwa
   • Estonia
   • Łotwa
   • Słowenia
   • Słowacja
   • Węgry
   • Czechy

   Zgodnie z treścią części 4 formularza wniosek o zaświadczenie o rejestracji pracownika (WRS) muszą złożyć obywatele ww. krajów członkowskich UE, którzy:

   • podejmują nową pracę 1 maja 2004 r. lub później
   • pracowali w Zjednoczonym Królestwie przed 1 maja 2004 r. bez pozwolenia/z naruszeniem warunków pobytu
   • pracują przez krótki okres lub dorywczo
   • pracujący studenci

  3. Kiedy należy złożyć wniosek?
  4. Obywatele nowych krajów członkowskich UE, którzy nie są wyłączeni spod obowiązku rejestracji, winni wystąpić o zaświadczenie o rejestracji wraz z podjęciem nowej pracy, ale nie później niż 1 miesiąc po jej rozpoczęciu.

  5. Czy za rejestrację trzeba płacić?
  6. Tak, przepisy wymagają wpłaty określonej kwoty, chyba że wnioskodawca już posiada kartę rejestracyjną i zaświadczenie o rejestracji. Niedokonanie wpłaty spowoduje, że nierozpatrzony wniosek zostanie zwrócony wnioskodawcy. Informacje o aktualnej wysokości opłat i metodach dokonywania wpłaty zawierają wskazówki na stronach 2 i 3.

  7. Jak będzie funkcjonował ten rejestr?
  8. Obywatele nowych krajów członkowskich UE składający wniosek o wpis w rejestrze otrzymają kartę rejestracyjną pracownika i zaświadczenie o rejestracji, które upoważnią ich do podjęcia pracy dla danego pracodawcy.

   W razie zmiany miejsca pracy lub podjęcia dodatkowego zajęcia konieczne będzie złożenie wniosku o zaświadczenie o rejestracji, upoważniające do pracy dla nowego pracodawcy. Wnioskodawca otrzyma nowe zaświadczenie upoważniające do pracy dla tego pracodawcy. W tym wypadku nie zostanie wystawiona nowa karta rejestracyjna, w związku z czym wniosek taki nie podlega żadnym opłatom.

   Po 12 miesiącach nieprzerwanej pracy pracownik uzyskuje pełne prawa obywatela UE i jako taki jest zwolniony z obowiązku dalszej rejestracji. W celu potwierdzenia posiadania tych praw będzie on mógł wystąpić o zezwolenie na pobyt stały dla obywateli krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dowodami 12 miesięcy nieprzerwanej pracy są karta rejestracyjna pracownika i zaświadczenia o rejestracji dla poszczególnych pracodawców, pisma zaświadczające od pracodawców oraz paski wypłat. Rejestr monitoruje ciągłość zatrudnienia; nie ma ograniczeń liczby pracodawców, których może mieć dany pracownik.

 9. Wypełnianie formularza WRS
 10. Bardzo istotne jest upewnienie się, że wniosek jest kompletny. Wniosek nie będzie rozpatrywany, jeżeli nie zostaną dostarczone wszystkie wymagane informacje i dokumenty ? a więc spowoduje to opóĽnienie. Aby upewnić się, że wniosek jest kompletny, należy:
  Wypełnić formularz w języku angielskim na maszynie lub DRUKOWANYMI literami, czarnym atramentem. Poniższe wskazówki mają to ułatwić. Wypełnić wszystkie części formularza, chyba że wskazano inaczej. Wypełnić przez udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania lub zakreślanie odpowiednich kratek.
  Wnioskodawcy nie posiadający karty rejestracyjnej i zaświadczenia powinni wypełnić wszystkie części formularza. Ci natomiast, którzy taką kartę i zaświadczenie posiadają, muszą jedynie wypełnić części 1, 2, 4, 5, 8, 9 i 10.

  Część 4: Wymóg rejestracji
  Część 4 służy ustaleniu, czy dany pracownik jest zobowiązany do zarejestrowania się w WRS. Proszę odpowiedzieć na pytania 20-27. Pozytywna odpowiedź na którekolwiek pytanie w części 4 lub na jedno z poniższych pytań oznaczonych czarnymi punktami oznacza, że dany pracownik nie jest zobowiązany do zarejestrowania się.

  • Czy jest Pan(i) wyłącznie samozatrudniony(a)?
  • Czy 30 kwietnia 2004 r. przepracował(a) Pan(i) legalnie w Zjednoczonym Królestwie nieprzerwanie 12 miesięcy (tj. w ciągu 12 miesięcy okres, w którym nie pracował(a) Pan(i) legalnie, nie przekracza w sumie 30 dni)?
  • Czy przepracował(a) Pan(i) legalnie w Zjednoczonym Królestwie nieprzerwanie 12 miesięcy, z których część lub całość przypada po 30 kwietnia 2004 r.?
  • Czy 30 kwietnia 2004 r. posiadał(a) Pan(i) zezwolenie na wjazd lub pobyt w Zjednoczonym Królestwie na podstawie ustawy imigracyjnej z 1971 r., które nie zawierało żadnych ograniczeń Pana/Pani prawa do pracy (tj. otrzymał(a) Pan(i) warunki kategorii 1). Warunki kategorii 1 przyznawane są np. osobom, które należą do którejś z poniższych grup:
   • osoby na liście Programu Imigracyjnego dla Wysoko Specjalizowanych Pracowników (HSMP)
   • małżonkowie/partnerzy obywateli brytyjskich w okresie próbnym
   • osoby na utrzymaniu obywateli nowych krajów członkowskich UE, którzy obecnie podlegają warunkom kategorii 1
   • obywatele nowych krajów członkowskich UE, którzy są na utrzymaniu posiadacza prawa do pracy
   • dyplomowani lekarze i stomatolodzy przebywający na szkoleniu w Zjednoczonym Królestwie
  • Czy przed 1 maja 2004 r. otrzymał(a) Pan(i) zezwolenie na wjazd do Zjednoczonego Królestwa na podstawie ustawy imigracyjnej z 1971 r. jako robotnik sezonowy w gospodarstwie rolnym i podjął/podjęła Pan(i) 1 maja 2004 r. lub póĽniej (jednak przed 31 grudnia 2004 r.) pracę wyłącznie jako rolny robotnik sezonowy w takim gospodarstwie rolnym?
  • Czy jest Pan(i) pracownikiem delegowanym, tj. Pana/Pani pracodawca nie ma swej siedziby w Zjednoczonym Królestwie, a Pana/Pani praca w tym kraju polega na świadczeniu usług w imieniu pracodawcy?
  • Czy jest Pan(i) jednocześnie obywatelem brytyjskim, kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego innego niż ww. nowe kraje członkowskie UE lub Szwajcarii (tzn. posiada podwójne obywatelstwo)?
  • Czy jest Pan(i) członkiem rodziny (małżonkiem lub dzieckiem na utrzymaniu) obywatela Szwajcarii lub kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który przebywa w Zjednoczonym Królestwie jako student, emeryt lub osoba samowystarczalna?
  • Za studenta uważa się osobę zapisaną na kurs w uznanej brytyjskiej instytucji oświatowej, którego głównym celem jest nauka zawodu. Za emeryta uważa się osobę, która pracowała jako osoba zatrudniona lub samozatrudniona i pobiera emeryturę lub świadczenia wystarczające, aby zapobiec obciążaniu przez nią brytyjskiego systemu opieki socjalnej, i która posiada ubezpieczenie zdrowotne pokrywające wszelkie typy ryzyka na terenie Zjednoczonego Królestwa.

  • Osoby samowystarczalne
  • Osoby samozatrudnione
  • Czy jest Pan(i) członkiem rodziny (małżonkiem lub dzieckiem poniżej 21 roku życia) obywatela Szwajcarii lub kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (innego niż nowe kraje członkowskie UE), który pracuje w Zjednoczonym Królestwie?

  Jeżeli określony przypadek z powyższej listy przestanie dotyczyć danego wnioskodawcy, to jako obywatel jednego z nowych krajów członkowskich UE podlega on obowiązkowi rejestracji w ramach Programu Rejestracji Pracowników (WRS), jeżeli podejmuje lub zmienia pracę.

  W razie wątpliwości co do obowiązku zarejestrowania się prosimy skontaktować się z Zespołem Rejestracji Pracowników (dane kontaktowe znajdują się w części 7 wskazówek).

  Część 5: Rodzaje wniosków
  Ta część służy ustaleniu, czy wnioskodawca otrzymał już kartę rejestracyjną i zaświadczenie.

  Część 6: Dane osobowe wnioskodawcy
  Ta część służy do zebrania danych osobowych wnioskodawcy, z których niektóre zostaną wydrukowane na karcie rejestracyjnej pracownika i zaświadczeniu.

  Część 7: Status imigracyjny
  Ta część służy ustaleniu, czy wnioskodawca składał nierozpatrzone jeszcze wnioski o zezwolenie na wjazd lub pobyt w Zjednoczonym Królestwie, a jeżeli tak - czy pragnie on je wycofać. Należy odpowiedzieć na wszystkie pytania, jednak udzielone w tej części informacje nie będą miały wpływu na wniosek o zarejestrowanie (WRS).

  Część 8: Dane dotyczące zatrudnienia
  Ta część służy do zebrania danych odnośnie zatrudnienia wnioskodawcy, z których niektóre zostaną wydrukowane na karcie rejestracyjnej pracownika i zaświadczeniu. W przypadku zatrudnienia u więcej niż jednego pracodawcy należy skopiować tę stronę i wypełnić osobno dla poszczególnych pracodawców.

  Część 9: Wymagane dokumenty
  Ta część służy określeniu dokumentu, który został załączony do wniosku. Wnioskodawcy, którzy już otrzymali kartę rejestracyjną i zaświadczenie, winni dostarczyć:

  • kopię pisma od pracodawcy zaświadczającego zatrudnienie.

  Wnioskodawcy, którzy jeszcze nie otrzymali karty rejestracyjnej i zaświadczenia, winni dostarczyć:

  • kopię pisma od pracodawcy zaświadczającego zatrudnienie
  • dwa zdjęcia (paszportowe z białym tłem) opatrzone na odwrocie imieniem i nazwiskiem
  • ważny paszport lub dowód osobisty
  • opłatę 50 funtów

  Część 10: Oświadczenie wnioskodawcy
  Oświadczenie należy wypełnić, podpisać i wpisać datę.

  Lista kontrolna dokumentów
  Lista taka ułatwi nam potwierdzenie odbioru dokumentów od wnioskodawcy i ich bezpieczne przechowanie w czasie rozpatrywania wniosku. Paszport, dowód osobisty i zdjęcia muszą być dostarczone w oryginale. Paszport i dowód osobisty zostaną zwrócone wnioskodawcy. Natomiast zdjęcia i pismo od pracodawcy nie zostaną zwrócone, dlatego też można przedstawić kopię, a nie oryginał takiego pisma.
  Jeżeli nie dostarczono całości wymaganej dokumentacji lub wymagane są dodatkowe dokumenty, skontaktujemy się z wnioskodawcą, podając adres, na który należy dokumentację przesłać.

  Wobec wniosków, które nie mogą być rozpatrzone, stosuje się następujące procedury:

  1. Nie załączono opłaty - Jeżeli do wniosku nie załączono opłaty, wniosek będzie uważany za niezłożony (przepis 7(2)(b)(i)). Do osoby podanej w części 1 pokwitowania wpłaty wyślemy pismo. Jeżeli opłata nie zostanie dokonana w terminie 14 dni, uzna się, że wycofano wniosek i formularz zostanie odesłany do nadawcy.
  2. Nie załączono wystarczającej opłaty - Jeżeli do wniosku nie załączono pełnej opłaty (50 funtów), wniosek będzie uważany za niezłożony (przepis 7(2)(b)(i)). Do osoby podanej w części 1 pokwitowania wpłaty wyślemy pismo wraz z częściową opłatą, wzywając do dokonania pełnej opłaty w terminie 14 dni. Jeżeli opłata nie zostanie dokonana, uzna się, że wycofano wniosek i formularz zostanie odesłany do nadawcy.
  3. Opłatę załączono, lecz brak właściwych dokumentów - Wezwiemy wnioskodawcę do nadesłania odpowiednich dokumentów w terminie 14 dni, w przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony, a opłata zwrócona.

 11. Formularz jest już wypełniony. Jak złożyć wniosek?
 12. Przed wysłaniem wniosku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Home Office) należy sporządzić jego kopię dla pracodawcy.
  W celu uproszczenia procedury zatwierdzającej wniosek należy przygotować w następującym porządku:

  1. formularz wniosku z czekiem lub przekazem pocztowym (jeżeli dotyczy) przyczepionym do pierwszej strony formularza
  2. paszport/dowód osobisty
  3. dokumenty uzupełniające, np. kopia pisma od pracodawcy (pracodawców) zaświadczającego zatrudnienie.

  Jedną z możliwości wysłania wniosku jest wysyłka przez kuriera. Tak wysłane wnioski są przyjmowane wyłącznie w godzinach 9-17 od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni świątecznych).

  Wniosek należy wysłać na adres:

  Worker Registration Team
  Home Office
  Walsall Road
  Cannock
  WS11 0WS

  Radzimy wysłać wniosek pocztą poleconą (Recorded Delivery lub Special Delivery), gdyż ułatwia nam to zapis wpłynięcia wniosków. Wnioskodawca winien zachować dowód wysyłki poleconej.

  Wniosków wysłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefaksu nie przyjmujemy.

  Wszystkie wpłaty przyjmuje posiadająca państwową licencję wyspecjalizowana agencja. Do jej zadań należy sprawdzenie, czy:

  1. opłata jest niezbędna
  2. pokwitowanie wpłaty zostało właściwie wypełnione
  3. dokonano opłaty odpowiednią metodą

  Agencja przyjmująca opłaty nie zajmuje się rozpatrywaniem jakichkolwiek aspektów wniosku WRS.

 13. Dokąd można się zwrócić po pomoc przy wypełnieniu wniosku?
 14. O poradę na temat Programu Rejestracji Pracowników (WRS), także w sprawie wypełnienia formularza, można się zwrócić do Zespołu Rejestracji Pracowników (Worker Registration Team) w godzinach 9-17 od poniedziałku do piątku.

  Telefon: 0114 259 6262
  Fax: 0114 259 5961
  E-mail: WRS@ind.homeoffice.gsi.gov.uk
  Lub listownie:
  Worker Registration Team
  Work Permits (UK)
  Home Office
  Level 5
  Moorfoot
  Sheffield
  S1 4PQ

  Kontaktując się z nami telefonicznie należy mieć gotowe poniższe informacje. Te same informacje winny być zawarte w liście lub e-mailu skierowanym do nas:

  • imię i nazwisko, data urodzenia i obywatelstwo wnioskodawcy
  • numer referencyjny WRS podany na karcie rejestracyjnej i zaświadczeniu, jeżeli wnioskodawca posiada te dokumenty
  jeżeli dotyczy: numer przesyłki poleconej (Recorded Delivery lub Special Delivery)
  • data wysłania wniosku

  Korespondencji dotyczącej wniosku nie należy kierować do agencji przyjmującej opłaty (wymienionej w części 6 tych wskazówek) - zajmuje się ona wyłącznie opłatami.

 15. Jak długo trwa rozpatrywanie wniosków?
 16. Naszym zamierzeniem jest rozpatrzenie 80% kompletnych wniosków w ciągu 24 godzin od ich odbioru przez Worker Registration Team, Work Permits (UK). Rozpatrzenie nastąpi po rozliczeniu opłaty. W przypadku opłat dokonanych czekiem może to trwać do 5 dni roboczych.

  Niniejszy formularz i odnośne wskazówki mogą być wykorzystane lub kopiowane na dowolnych stronach internetowych i w publikacjach niezwiązanych z brytyjskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Takie wykorzystanie lub kopiowanie nie oznacza poparcia usług oferowanych lub świadczonych przez właścicieli strony internetowej czy publikacji ani treści tej strony internetowej czy publikacji.